De MR

De Medezeggenschapsraad

Aan de Koningin Emmaschool is een medezeggenschapsraad verbonden, waarin vertegenwoordigers van de ouders en van de leerkrachten zitting hebben. Ouders en personeel hebben via dit wettelijke orgaan inspraak in voorgenomen besluiten van het schoolbestuur.

In het medezeggenschapsreglement is vastgelegd bij welke zaken de instemming van de raad is vereist dan wel volstaan kan worden met het advies van de raad. Daarnaast is de raad bevoegd om over alle schoolzaken te spreken en daarover voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken aan het schoolbestuur. De verkiezing van de MR vindt conform eerder genoemd reglement eens in de drie jaar plaats. Op de Emmaschool gebeurt dat gefaseerd; de MR-leden treden beurtelings na drie jaar zittingstermijn af. Er wordt op dat moment voor de vacante zetel een tussentijdse verkiezing georganiseerd. Op deze manier wordt voorkomen dat een hele MR in één keer opstapt.

 

Onze vergaderingen

426 Openbaar

De openbare vergaderingen van de MR worden in de Jaarkalender aangegeven. Van iedere vergadering worden notulen gemaakt. Deze zijn op te vragen. Je kunt, indien gewenst, één van de vertegenwoordigers van jouw geleding benaderen of mailen naar medezeggenschapsraad@emmaschool.nl.

Data voor 2023-2024:

26 september 2023
14 november 2023
16 januari 2024
12 maart 2024
14 mei 2024
18 juni 2024

MR leden

Wie zitten er in de MR?

De verkiezing van de MR vindt conform eerder genoemd reglement eens in de 3 jaar plaats. De MR van onze school telt 7 leden: in principe 4 ouders en 3 leerkrachten. De directie kan volgens het reglement geen lid zijn van de MR, maar woont een deel van de vergadering bij als toelichter/adviseur. De MR heeft een eigen voorzitter.

Aangezien OBS Koningin Emma deel uitmaakt van Talent Primair heeft de MR een afgevaardigde in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), waarin vertegenwoordigers van de deelnemende scholen zitting hebben. De GMR stelt de algemene kaders voor Talent Primair vast en bespreekt schooloverstijgende zaken zoals het bestuursformatieplan en de huisvesting voor de scholen.

 

handig

Blank

Belangrijke documenten

Jaarverslagen zijn opvraagbaar bij de MR

Onderbouwing alcoholbeleid

 

Instemmings- en adviesbevoegdheden MR en MR reglement

Klik hier voor instemmings- en adviesbevoegdheden MR

klik hier voor het GMR reglement

Notulen

De notulen van de MR vergaderingen zijn opvraagbaar bij de MR.

Blank

Jaco Vaneman - voorzitter

 

 

 

 

Als trotse vader van Maurits (7B) en Casper (5A) vind ik het belangrijk om waar mogelijk een
bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van hun school. Dat doe ik onder meer door sinds
2022 met veel plezier in de MR beleidsmatig mee te denken over de gang van zaken op de
Emmaschool.

De afgelopen jaren hebben zich gekenmerkt door veel verandering: een nieuw gebouw, een
nieuwe directie en een nieuwe onderwijsmethode. Richting de toekomst is het zaak om op
het solide fundament dat er inmiddels ligt onder meer de onderwijskwaliteit verder te
verbeteren en de uitdagingen rondom het lerarentekort te adresseren. Zelf vind ik het in het
bijzonder belangrijk dat de communicatie richting ouders intensiveert en dat de
Emmaschool meer financiële slagkracht krijgt.

 

Micha van Wesel

Graag zet ik mij in om ideeen, meningen, tegenstellingen en belangen binnen de school te verenigen. Het idee om status quo (binnen redelijkheid) uit te dagen en daarbij gezamenlijk zoeken naar consensus staan mij aan.

Marlies Roosjen - de Feiter - GMR lid

De tijd op de basisschool is een belangrijke en vormende periode voor jonge kinderen.
Betrokkenheid en input van ouders is daar ook een wezenlijk onderdeel van. Ik vind het
interessant en leuk om door zitting in de MR een bijdrage te kunnen leveren aan de
ontwikkeling van de school en het ouderperspectief daarbij te kunnen uitlichten. Tevens heb
ik zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Talent Primair.

 

Marije v.d. Wolf - teamlid

 

 

 

 

Mijn naam is Marije van der Wolf en ik ben leerkracht op de Koningin Emmaschool. Ik maak
deel uit van de MR omdat ik graag een positieve bijdrage lever aan de gang van zaken op
school.

 

Renske Waanders - Pronk - teamlid

 

Ik ben Renske Waanders-Pronk. Ik ben leerkracht, Icoach en bouwcoördinator op de Koningin Emmaschool. Ik heb mij aangesloten bij de MR omdat ik het belangrijk vindt dat de leerkrachten en ouders met elkaar in verbinding staan. Wanneer er goede communicatie is, draagt dit bij aan de ontwikkeling en het welbevinden van de leerlingen. Ik zet mij graag actief in voor de kwaliteit van ons onderwijs. Kritisch hier naar kijken en manieren zoeken om ons te blijven ontwikkelen staan hierin voor mij centraal. 

Ilse Baars - teamlid

de reden dat in heb plaatsgenomen in de MR is dat ik wil opkomen voor ons personeel en ouders wil meenemen in de onderwijswereld.
Juist door ouders goed te informeren kunnen we gezamenlijk sturing geven en zorg bieden daar waar nodig is.

Kim Banis - Teamlid

handig

Blank

Instemmings- en adviesbevoegdheden MR

Klik hier voor de  instemmings en adviesbevoegdheden van de MR

Klik hier voor het GMR / MR reglement

Notulen

De notulen van de vergaderingen zijn opvraagbaar bij de MR.