De MR

De Medezeggenschapsraad

Aan de Koningin Emmaschool is een medezeggenschapsraad verbonden, waarin vertegenwoordigers van de ouders en van de leerkrachten zitting hebben. Ouders en personeel hebben via dit wettelijke orgaan inspraak in voorgenomen besluiten van het schoolbestuur.

In het medezeggenschapsreglement is vastgelegd bij welke zaken de instemming van de raad is vereist dan wel volstaan kan worden met het advies van de raad. Daarnaast is de raad bevoegd om over alle schoolzaken te spreken en daarover voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken aan het schoolbestuur. De verkiezing van de MR vindt conform eerder genoemd reglement eens in de drie jaar plaats. Op de Emmaschool gebeurt dat gefaseerd; de MR-leden treden beurtelings na drie jaar zittingstermijn af. Er wordt op dat moment voor de vacante zetel een tussentijdse verkiezing georganiseerd. Op deze manier wordt voorkomen dat een hele MR in één keer opstapt.

 

Onze vergaderingen

 Openbaar

De openbare vergaderingen van de MR worden in de Jaarkalender aangegeven. Van iedere vergadering zullen de goedgekeurde notulen op de website geplaatst worden. Je kunt, indien gewenst, één van de vertegenwoordigers van jouw geleding benaderen of mailen naar medezeggenschapsraad@emmaschool.nl.

Data voor 2021-2022:

14 september 2021
4 november 2021
8 december 2021
9 februari 2022
29 maart 2022
18 mei 2022
23 juni 2022

MR leden

Wie zitten er in de MR?

De verkiezing van de MR vindt conform eerder genoemd reglement eens in de 3 jaar plaats. De MR van onze school telt 7 leden: in principe 4 ouders en 3 leerkrachten. De directie kan volgens het reglement geen lid zijn van de MR, maar woont een deel van de vergadering bij als toelichter/adviseur. De MR heeft een eigen voorzitter.

Aangezien OBS Koningin Emma deel uitmaakt van Talent Primair heeft de MR een afgevaardigde in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), waarin vertegenwoordigers van de deelnemende scholen zitting hebben. De GMR stelt de algemene kaders voor Talent Primair vast en bespreekt schooloverstijgende zaken zoals het bestuursformatieplan en de huisvesting voor de scholen.

 

handig

Blank

Belangrijke documenten

Jaarverslagen zijn opvraagbaar bij de MR

Onderbouwing alcoholbeleid

 

Instemmings- en adviesbevoegdheden MR en MR reglement

Klik hier voor instemmings- en adviesbevoegdheden MR

klik hier voor het GMR reglement

Notulen

De notulen van de MR vergaderingen zijn opvraagbaar bij de MR.

Blank

Micha van Wesel - Voorzitter

Graag zet ik mij in om ideeen, meningen, tegenstellingen en belangen binnen de school te verenigen. Het idee om status quo (binnen redelijkheid) uit te dagen en daarbij gezamenlijk zoeken naar consensus staan mij aan.

Marlies Roosjen - de Feiter - GMR lid

Sinds augustus 2020 ben ik verbonden aan de Emmaschool en als ‘nieuwe’ ouder in november gestart in de MR. Tevens heb ik zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Talent Primair.

Ik vind het interessant en leuk om op deze manier een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van de school (en de koepelorganisatie) en het ouderperspectief daarbij te kunnen uitlichten.
Mijn oudste zoontje Benjamin zit in groep 1/2C en zijn broertje Coen (2018) volgt op termijn.
 

 

Jaco Vaneman - secretaris

Volgt.

 

David Boreel

School is een wezenlijk onderdeel van de ontwikkeling van kinderen. Ik ben dan ook blij dat mijn beide kinderen al jaren op de Emmaschool zitten. Een school die de laatste jaren sterk doorontwikkeld is en innovatieve leer-methoden omarmt.

Het lijkt mij gepast om waar mogelijk als ouder ook een bijdrage te leveren aan de school en voor mij geldt dat ik dat doe door sinds 2019 lid van de MR te zijn.
Het mogen meedenken over een diversiteit aan onderwerpen, samen met ouders, leerkrachten en de directie spreekt mij aan.
De MR kan haar toegevoegde waarde vergroten door op de hoogte te zijn van allerhande zaken die spelen, daarom ook een uitnodiging naar ouders en leerkrachten om ons op te zoeken bij vragen, suggesties of ideeën.

Marije v.d. Wolf - Teamlid

Volgt 

 

Joke Otto - Teamlid

de reden dat in heb plaatsgenomen in de MR is dat ik wil opkomen voor ons personeel en ouders wil meenemen in de onderwijswereld.
Juist door ouders goed te informeren kunnen we gezamenlijk sturing geven en zorg bieden daar waar nodig is.

Kim Banis - Teamlid

handig

Blank

Instemmings- en adviesbevoegdheden MR

Klik hier voor de  instemmings en adviesbevoegdheden van de MR

Klik hier voor het GMR / MR reglement

Notulen

De notulen van de vergaderingen zijn opvraagbaar bij de MR.