Ouder participatie

De Oudervereniging

De Oudervereniging van de Koningin Emmaschool bestaat uit een driekoppig bestuur en diverse commissies. Deze commissies ontfermen zich jaarlijks over de Kinderboekenweek en het Creatieve Culturele project  (CCC). Daarnaast houden zij zich bezig met de  projecten rondom verkeer, is er een luizenpluiscoördinator en zijn de feestactiviteiten rondom Sint, Kerst en Pasen de afgelopen jaren mede onder de vlag van de OV geregeld. Vanaf dit schooljaar wordt er tevens een sport- en communicatiecommissie opgericht. De Oudervereniging ondersteunt de leerkrachten. Met behulp van de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage en vele enthousiaste ouders worden alle vaste activiteiten aangekleed en is er geld beschikbaar voor extra’s in de klas

 

Onze vergaderingen

Zes keer per jaar komt de OV bij elkaar om lopende zaken te bespreken en informatie tussen de verschillende commissies en het team uit te wisselen. Daarin komen ook zaken naar voren die de ouders van OBS Koningin Emma bezighouden.

Tijdens de vergadering is een teamlid aanwezig i.v.m. goede en vooral effectieve informatie-uitwisseling. De vergaderingen zijn openbaar en de data worden in de jaarkalender bekend gemaakt.

Wat kan jij doen?

In de OV…

Als je enthousiast geworden bent, nog meer betrokken wilt zijn bij de school van je kind(eren) en je ideeën wil inbrengen: kom dan eens langs op een vergadering. E er zijn regelmatig vacatures in de diverse commissies. Informeer ernaar bij de oudervereniging.

Heb je nog vragen dan kan je de OV bereiken per mail op oudervereniging@emmaschool.nl

Klassenouders

Klassenouders

Tijdens de informatie avond worden er in principe twee klassenhouders aangesteld. Zij zijn het aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en leerkrachten. De invulling van het klassenouderschap kan, mede afhankelijk van de situatie, per groep verschillend zijn.

De klassenouder is geen ‘commissieonderdeel” van de OV. De klassenouders regelen, in samenspraak en samenwerking met de leerkracht, allerlei praktische zaken voor de groep. We denken hierbij aan bijzondere groepsactiviteiten zoals sportdagen, meegaan naar zwembad, meelopen naar gym, kluswerkzaamheden, schoonmaakmiddag/-avond, computers, documentatiecentrum, creativiteit, leesouders, verjaardagen van de leerkracht en feesten, enz., attentie verzorgen voor ernstig zieke ouder of leerling, spontaan hulp verlenen waar de leerkracht dat nodig heeft.

Met elke vorm van hulp en meedenken, zijn de leerkrachten erg blij. Sommige activiteiten kunnen niet zonder de steun en begeleiding van ouders. Aan het begin van het schooljaar krijg je de mogelijkheid om je op te geven. De leerkrachten zien uit naar je komst!

Naast hulp van ouders in de groep van hun kind wordt er ook hulp verleend door ouders bij groepsoverstijgende activiteiten. We denken bijvoorbeeld aan een schoolbreed project sport/schaaktoernooien en excursies.