Verlof en afwezigheid

Ziekmeldingen

Mocht je kind niet op school kunnen komen, dan graag voor 8.30 uur via de Social Schools app doorgeven. 

Wanneer wij niets van je horen zullen wij je proberen te bellen. Dit om te voorkomen dat er onderweg iets gebeurd is, zonder dat iemand daar vanaf weet.

 

Corona & Verlof

Vanwege het Coronavirus willen we je vragen om de richtlijnen van de overheid te volgen m.b.t het reizen naar bepaalde bestemmingen. Wij zullen ten alle tijden het advies van de overheid opvolgen.

p

Verlof

Onderwijs geeft een kind kansen op een goede toekomst. De naleving van de regels betreffende het extra verlof krijgen dan ook steeds meer belangstelling van leerplicht en de media. De afspraken die hier over gaan staan in de Leerplichtwet en ook wij moeten deze regels volgen. Wanneer een kind zonder toestemming van de schoolleiding of leerplichtambtenaar niet op school is, heet dit ongeoorloofd schoolverzuim. De schoolleider is verplicht dit verzuim aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt. Je kunt dan eventueel een boete krijgen. Als de schoolleider het verzuim niet meldt, kan de school ook een proces-verbaal krijgen.

De hoofdregel is: geen vakantie onder schooltijd.

Extra verlof is niet bedoeld voor vakanties. De enige uitzondering op deze regel is als je kind tijdens de schoolvakanties niet één keer per jaar met het gezin op vakantie kan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. Voor de toezegging voor dit verlof is een werkgeversverklaring noodzakelijk.

Het kan gebeuren dat je kind of een ander gezinslid tijdens de vakantie ziek wordt en dat daardoor de leerling pas later op school terugkomt. Neem in dat geval een doktersverklaring uit het vakantieland mee.

Voor bepaalde religieuze feesten of verplichtingen krijgt een kind één dag vrij.

 

Gewichtige omstandigheden

Voor situaties die buiten de wil van de ouders of de leerling liggen (gewichtige omstandigheden) is er verlof mogelijk.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • ernstige ziekte of overlijden van bloed- of aanverwanten, huwelijk van bloed- of aanverwanten
  • 12½- , 25-, 40- , 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten
  • Verhuizing van het gezin
  • Diploma-uitreiking
  • Talentontwikkeling
  • Fysiotherapie

Voor het aanvragen van verlof kan je in de Social Schools app terecht. Daar graag een uitgebreide toelichting vermelden. De schoolleiding beslist over je aanvraag.

 

Voor het aanvragen van verlof onder schooltijd voor externe hulpverlening kan je dit formulier invullen. 

Als de schoolleider of leerplichtambtenaar je aanvraag voor extra verlof afwijst en je bent het hier niet mee eens, dan kan je schriftelijk bezwaar maken bij de schoolleiding. De schoolleiding zal dan opnieuw naar je verzoek kijken. Wanneer je het opnieuw niet eens bent met het besluit kan je op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken schriftelijk in beroep gaan bij de rechtbank. Een beroepsschrift heeft geen schorsende werking, het extra verlof mag niet alvast worden opgenomen.

Wil je ook weten wat het Regionaal Bureau Leerlingzaken zegt over verlof? Klik dan hier .