Openbaar onderwijs

Samen talenten ontdekken

OBS Koningin Emma is de enige openbare basisschool in de gemeente Bussum en is gevestigd op een prachtige locatie in ’t Spiegel. 

De Koningin Emmaschool geeft kinderen de ruimte voor talent en zelfbewustzijn. De leerstof staat centraal, maar er is ook ruimte voor creativiteit en zelfkennis. Want wij geloven dat je kennis alleen maar goed toe kunt passen als je daar zelfbewust mee omgaat. Met respect voor jezelf en voor anderen. En leert dat je verantwoordelijk bent voor je eigen acties en keuzes.

Wij leren kinderen over de samenleving en hun eigen rol daarin. Er wordt aandacht besteed aan ontwikkelingen in de wereld. Soms met thema’s waar de hele school aan mee doet, soms alleen in de klas.

Altijd vanuit het oogpunt dat de kinderen zelf ontdekkend bezig zijn. Dat zij zien dat zij een rol en verantwoordelijkheid hebben in de maatschappij. Maar vooral ook dat zij met hun eigen talenten een bijdrage kunnen leveren. En dat het daarom belangrijk is die talenten goed te ontwikkelen en te laten zien.

adaptief onderwijs

Om elk kind de kans de bieden de eigen talenten te herkennen en ontwikkelen, kiest onze school voor adaptief onderwijs.

Adaptief onderwijs gaat uit van drie basisbehoeften van kinderen:

 • Kinderen willen iemand zijn / iets kunnen / iets bijdragen (competent).
 • Kinderen willen goede relaties met de volwassenen en andere kinderen hebben (relatie).
 • Kinderen willen de vrijheid voelen om zelf dingen te mogen doen (initiatieven nemen en zelf keuzes maken) zonder voortdurende hulp of toestemming te hoeven vragen (autonomie).

Adaptief onderwijs houdt rekening met verschillen tussen kinderen. Degenen die meer uitdaging aan kunnen, krijgen deze ook aangeboden en als kinderen extra ondersteuning nodig hebben dan wordt hierop ingespeeld.

Van kinderen wordt binnen adaptief onderwijs ook een actieve rol verwacht.

De school creëert een uitdagende, vertrouwde en ondersteunende leeromgeving. De kinderen zijn zelf ook actief verantwoordelijk voor hun eigen leren. Zij worden deelgenoot gemaakt van hun leerproces.

De leerstof wordt per klas in drie niveaugroepen aangeboden;

 • Basisprogramma.
 • Verdiepings- en verrijkingsstof voor kinderen die het basisprogramma snel doorlopen.
 • Extra ondersteuning voor kinderen die moeite hebben met het basisprogramma in de vorm van extra oefeningen en/of de mogelijkheid om op eigen niveau door te gaan.

Voor leerlingen waarvoor de extra aandacht onvoldoende resultaat oplevert, kunnen wij het Samenwerkingsverband Unita inschakelen. Samen met ouders en het samenwerkingsverband zoeken wij naar de onderwijsbehoeften van het kind en kan er zo nodig nader onderzoek gedaan worden of extra zorg geboden worden. De aanvraag bij het samenwerkingsverband wordt door ouders en school ingediend.

School ondersteunings Profiel

SOP 

Het SOP is geschreven voor ouders en betrokkenen en geeft inzicht in hoe wij de begeleiding en ondersteuning  aan leerlingen binnen onze school organiseren en de wijze waarop wij samenwerken met externen. 

Wettelijk is vastgesteld dat het een document is, waarin de school de taken, de verantwoordelijkheden en de werkwijze ten aanzien van Passend Onderwijs vastlegt. Het beschrijft de wijze waarop de basisondersteuning wordt vormgegeven en welke (extra)ondersteuning de school biedt of kan gaan  bieden. 

Het schoolondersteuningsprofiel:

 • is gerelateerd aan het schoolplan en de schoolgids 
 • is een verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag van de school 
 • wordt geschreven door de directie en intern begeleider van de school
 • wordt tenminste eenmaal per 4 jaar vastgesteld 
 • wordt ter advies voorgelegd aan de medezeggenschapsraad 

 

Koningin Emmaschool is aangesloten bij Unita, het samenwerkingsverband (SWV) voor Passend Onderwijs in de regio Gooi- en Vechtstreek. Onder dit SWV vallen alle basisscholen, scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4, in de gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren.

De Schoolondersteuningsprofielen van alle scholen samen geven zicht op welke zorg en ondersteuning er binnen de regio geboden kan worden. 

 

Noordwijkse methode

Bij de Noordwijkse Methode:

 • Is er een doorlopende leerlijn van 0-12 jaar. Dit maakt het heel geschikt voor IKC’s: er wordt integraal aan hetzelfde thema gewerkt, gekoppeld aan de ontwikkellijnen. Hierdoor ontstaat samenhang en synergie in het programma voor de kinderen.
 • Wordt rechtstreeks gewerkt vanuit de kerndoelen van SLO, zodat je precies weet waaraan je werkt met de kinderen.
 • Is er veel ruimte voor het ontdekken en ontwikkelen van de talenten van de kinderen èn van de leerkrachten.
 • Gebruiken we duidelijke stappenplannen waarmee leerkrachten de lessen kunnen samenstellen met een soort “LEGO blokjes” van kennis, inzicht en vaardigheden.
 • Is er een breed aanbod van vakken: naast geschiedenis, aardrijkskunde en biologie, ook muziek, theater, kunst, techniek, koken, sport en ICT.

We zijn met deze manier van werken klaar voor de toekomst! We vertellen je er graag meer over in een persoonlijk gesprek. Voor meer informatie lees hier ook de presentatie van Frum van Egmond op de Emmaschool.

v

Wat zeggen kinderen over ons

“Ondanks dat de school zo groot is, voelt het wel als een gezellige school. We doen veel samen en ik vind het leuk om naar toe te gaan.”

“Je kan hier veel leren en we weten ook hoe we met elkaar om  moeten gaan. We helpen elkaar en lachen met elkaar.”

“Ik vind het super leuk dat ik extra uitgedaagd wordt in de Emmagroep en dat dat gewoon op school kan. Ik ben er klaar voor om naar de Middelbare school te gaan!”